Euro

Reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Zuzana Di Marco,Hair Studio, Rastislavova 413/7, 971 01 Prievidza, Slovensko.
  „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže=nadpojenia, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou,výskyt alergických reakcíí o ktorých predávajúci nebol vopred informovaný. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.
 3. c.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
 4. d.Tovar zakúpený v zľave,bazárový,nie je možné reklamovať ani požadovať daľšiu zľavu,nakoľko v cene boli zohľadnené všetky poškodenia či nedostatky o kterých bol kupujúci predajcom vopred informovaný a svoj súhlas potvrdil podpisom kúpno-predajnej zmluvy.
  V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
 2. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v stredisku predavajuceho, prípadne ju oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok,alebo písomne potvrdiť súhlas o predlženi reklamácie nad 30 dní.
  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovar/služba
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 7. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 8. Predavajuceho stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže=nadpojenia alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom(vid.pokyny na údržbu a starostlivosť,ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy
 10. V prípade nesúhlasu kupujúceho so zamietnutím reklamácie,má právo sa kupujúci obrátiť na nezávislého znalcu za účelom získania odborného znaleckého posudku,na ktorého je predávajúci povinný uviesť kontakt,no kupujúci si smie vybrať podľa vlastného výberu.Náklady s tým vzniknuté uhrádza kupujúci a budú mu preplatené predávajúcim iba v prípade ,ak znalecký posudok potvrdí neoprávnené zamietnutie reklamácie.
  Kontak na nezávislého znalca podľa predávajúceho:
  Ing. Renáta Mayerová
  Ružový háj 1352 
  929 01 Dunajská Streda

 

4. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil na prevádzkeciže na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť doručiť na adresu strediska-sídla predávajúceho.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti kúpno-predajnej zmluvy.
  Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
  V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

 

Záruka

Záručná doba na tovar plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou do dňa nadpojenia- montáže konečnému spotrebiteľovi.Od okamihu nadpojenia –montáže tovaru konečnému spotrebiteľovi,preberá zodpovednosť za prípadnú reklamáciu a poškodenie,zhotoviteľ montáže-nadpojenia v súlade s reklamačným poriadkom svojej prevádzky o ktorom vopred informuje konečného spotrebiteľa a ten potvrdí písomným súhlasom na kúpno-predajnej zmluve či inom doklade predloženom zhotoviteľom montáže-nadpojenia.

 

 

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Informácia pre Spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a platforme RSO.

■ Kupujúci – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

■ Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim 32461780  je Slovenská obchodná inšpekcia, , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

■ Kupujúci – Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj použitím platformy riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm , kde Kupujúci - Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

■ Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

■ Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

■ Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene užívať, programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti, či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

Verejne ospravedlnenie,usly zisk za odvolane objednavky,ktory predavajuci je schopny predlozit osobne.